За ученици в СФО

Изпитите за самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021г. се провеждат в три редовни и две поправителни сесии, както следва:

Изпитни сесии за учениците в IX, X, XI клас Период
Редовна сесия 15.10 2020 г. – 30. 11. 2020 г
Първа поправителна сесия 01. 03. 2021 г. – 31. 03. 2021 г.
Втора поправителна сесия  01. 06. 2020 г. –  30.06 2020 г.
Изпитни сесии за учениците в XII клас Период
Редовна сесия 15.10 2020 г. – 30. 11. 2020 г
Първа поправителна сесия 01. 03. 2021 г. – 31. 03. 2021 г.
Втора поправителна сесия 01. 04. 2021 г. – 30. 04. 2021 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците, обучавани в самостоятелна форма за учебната 2019/2020 г.

 

ДЕЙНОСТ

 

РЕДОВНА СЕСИЯ ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

 

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

МАРТ

 

 

ВТОРА  ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

АПРИЛ

 

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ СЕСИЯ

МАЙ

Подаване на заявления за явяване на изпити До 01.10.2020г. До 15.02.2021г. До 22.03.2021г. До 20.05.2021г.
Съставяне на график за провеждане на изпитите в сесията, в съответствие със заявените желания от учениците до 1

05.10.2020г.

До 17.02.2021г. До 25.03.2021г. До 26.05.2021г.
Определяне състава на комисиите, съгласно чл. 40 от Наредбата за оценяване резултатите от обучението на учениците. До 15.10.2020г. До 22.02.2021г. До 29.03.2021г. До 28.05.2021 г.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището