УТФ

Какво представлява УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНАТА ФИРМА?
Учебно-тренировъчната фирма /УТФ/ е модел на предприятие, предназначен за учебни цели. Този модел разрешава възпроизвеждането на различни по своята трудност процеси от “реалната” дейност на предприятието, така че те да станат прозрачни и разбираеми за учебния процес. УТФ-а е подходяща за овладяване, изпробване и задълбочаване както на икономически знания, така и на умения и поведенчески модели във всички структурни звена на едно предприятие: от характерните за сътрудника-специалист в даден отдел до тези на предприемача.

Цел на обучението в УТФ-а е интердисциплинарното, активно, насочено към решаване проблеми, съобразено с реалната практика и ориентирано към личността на ученика преподаване на знания чрез извършване на типичните за едно реално предприятие дейности и отчитане на връзките и взаимодействието между отделните предприятия.

Работата в УТФ-а внася промяна в ситуацията в училище както в учебното, така и и в социалното пространство. Тя е пресечна точка между училището и неговото обкръжение и по-специално икономиката, издига авторитета на самото училище.

Контактите с други УТФ-и създават връзки с други училища в страната и в чужбина и ставата основата за нови партньорства. Изградените връзки от една страна, повишават компетентността на учениците, а от друга, те се запознават със социалните, културните и икономическите различия и особености на техните партньори, спонсори и ментори. Това, от своя страна, е ценна основа за едно бъдещо сътрудничество и в професионалната сфера.