ЕРАЗЪМ + мобилност учебна 2021/2022 година

„Изграждане на ключови практически компетенции в счетоводството и маркетинга чрез европейска мобилност“ във фирми в гр. Сарагоса, Испания

 

Профил на участниците

Целева група на проекта са 40 ученици от ВТГ, навършили 16 г. от специалностите “Митническа и данъчна администрация”, „Търговия“, „Икономика и мениджмънт“ и "Икономическа информатика", както и 4 учители за две седмици.

Потребностите на ползвателите са свързани с развитие на практическите компетенции, надграждане на уменията за ефективно ползване на нови, специализирани програмни продукти в счетоводството и маркетинга и подобряване компетенциите по бизнес  английски и испански език.

Учениците се нуждаят не единствено и само от подобрение на професионалните компетенции. Културните умения, уменията за общуване в мултикултурна среда, подобрените социални и комуникативни умения, уменията за изразяване на чужд език, увереността и самочувствието са също много важни фактори за професионален успех.

Първи етап: По документи

За осъществяване на подбор всеки кандидат подава Заявление - молба по образец и Формуляр за оценка (да се попълнят на компютър), в които вписва посочената информация. Класният ръководител удостоверява с подпис верността на информацията за среден успех и липса на наказания от педагогическия съвет.

Средният успех ще влияе в точкуването на кандидатите, като съответно най- високата граница за успех ще дава най-много точки при оформяне на окончателния резултат.

Всички кандидати, покрили формалните критерии преминават към втори етап.

Документите се подават в стая 23 /заместник дирекция/ на гимназията до 31.01.2022 год 12,00 часа.

Втори етап: Професионална подготовка, езиково ниво и извънкласна дейност

Целта е оценка на езиковите и професионални компетенции на кандидатите, необходими за ефективното протичане на мобилността, стремежът им към личностно развитие в изънучилищната среда и умението за съчетаване на учебната дейност с извънкласна дейност.

  • Справка за извънкласната дейност на кандидата с професионална насоченост

За всеки критерий ще се определят показатели за резултат и брой точки за

всеки показател.

Трети етап: Интервю

Интервютата ще се проведат от специална комисия, назначена със заповед на директора, като се оценяват комуникативните умения на кандидата и неговата мотивация за участие.

Окончателното класиране ще се извърши след обобщаване на резултатите от всички етапи на подбор, като максималният брой точки е 100. Методиката за оценка включва обективни измерители за точкуване съгласно Формуляра за кандидатстване.

Среден успех от предходната година - максимум 20 т.

Езикова подготовка - максимум 20 т.

Професионална подготовка - максимум 5 т.

Извънкласна дейност - максимум 20 т.

Поведение и наказания - максимум 5 т.

Нагласа за обучение в проекта - максимум 5 т.

Мотивация за участие - максимум 10 т.

Интервю - максимум 15 т.

Ще бъдат селектирани първите 40 ученици с най-висок резултат. Предвиждат се и 6 резерви, които ще бъдат включени в Професионална езикова и културна подготовка.

С всички кандидати, отговарящи на условията и съгласно утвърдените от директора на ВТГ „Г. С. Раковски“ правила за подбор, комисията ще проведе интервю.

Молба-формуляр

Сподели: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter