Оценяване

Оценяване на качеството на образованието

 

Процесът на оценяване на качеството на образованието /ОКО/ във Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“, прилича на оглеждането в огледало. Когато се оглеждаме там не винаги виждаме това, което би ни се искало. Стараем се да премахнем недостатъците и да запазим, дори да подобрим това, което ни харесва. Процесът „ОКО“, в нашата гимназия дава отговор на някои основни въпроси:

  • Къде сме ние?
  • В какво сме добри?
  • В какво бихме искали да сме по-добри?
  • Какво искаме да постигнем?

 

            Европейската практика е показала, че основните ползи от провеждане на

подобно оценяване са:

* идентифицират се добрите практики и се създават условия за устойчивостта им;

* идентифицират се недостатъците и се вземат мерки за отстраняването им;

* разкрива се потенциалът за развитие на професионалната гимназия;

*насърчават се партньорствата;

*набелязват се по–резултатни начини за стимулиране на персонала.

 

            Кога започва и кога завършва процесът на оценяване на качеството на образованието ?

    Ключът за успеха е в ръцете на колектива на професионалната гимназия. Но „ОКО“ може да види всичко единствено с помоща на родителите и учениците. Родителите, децата и техните ментори-учителите, са в началото и края на този процес. Той може да се счита за завършен, само ако  в гимназията се създаде среда, в която стремежът към качество и пълно разкриване на потенциала на учениците, се приема за нормален стандарт. Ето защо, нито един етап от развитието на ВТГ „Г.С.Раковски“, като значима образователна институция за града ни, не може да се осъществи  без тяхното активно взаимодействие.

 

Всеки един от Вас  за начало ще получи анкета или въпросник, които молим да  бъдат попълнени обективно и справедливо.

 

Благодарим Ви!

Заповед на Директора № РД-07-486/13,09,2017 г.

Download Now

План-глафик за оргазинация и провеждане на самооценяването на институцията

Download Now

Дейности, процедури, критерии, показатели и инструментариум за самооценяването и качеството на предоставяното образование

Download Now