Стипендии

ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ:

1. Стипендия за отличен успех (получава се до края на съответния учебен срок)
- Успех най-малко отличен 5,50 ( І срок – годишен успех за предходната учебна година; ІІ срок – успех за І срок на текущата учебна година);
- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/ и служебна бележка удостоверяваща банковата сметка.

2. Стипендия по здравословни причини (получава се целогодишно) - без условие за успех и доход:
- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/ и служебна бележка удостоверяваща банковата сметка;
- Актуално решение на ТЕЛК.

3. Стипендия за ученици с един родител (получава се целогодишно) - без условие за успех и доход
- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/ и служебна бележка удостоверяваща банковата сметка;
- Декларация образец 1 - от родителя/настойника;
- Смъртен акт.

4. Социална стипендия (получава се до края на съответния учебен срок)
- Успех най-малко мн.добър 4,50 (І срок – годишен успех за предходната учебна година; ІІ срок – успех за І срок на текущата учебна година)
- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/- проверена и подписана от класния ръководител и служебна бележка удостоверяваща банковата сметка;
- Декларация образец 1 - от родителя/настойника;
- Служебни бележки за доходи на родителите за 6 месеца (за І срок – от април до септември; за ІІ срок – от август до януари)
- При безработни родители – служебна бележка от Бюро по труда
- При разведени родители – решение от съда за присъдена издръжка
- Служебна бележка от Дирекция “Социално подпомагане” за получени детски добавки
- При самотна майка – служебна бележка за доход за последните 6 месеца (за І срок – от април до септември; за ІІ срок – от август до януари)

5. Стипенди при дуална форма на обучение (получава се до края на съответния учебен срок)

- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/ и служебна бележка удостоверяваща банковата сметка.

Забележка:

Право на стипендия имат ученици завършили основно образование
Един ученик има право да получава само един вид стипендия. Ученици с отпуснати стипендии на основание ТЕЛК и един родител, при условие, че имат отличен успех имат право да получават и половин стипендия за отличен успех.

Всички ученици, които ще получават стипендия в календарната година, трябва да имат открити банкови сметки  на тяхно име и да предоставят актуално удостоверение от банката с номера на банковата сметка!

БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В РАЗДЕЛ ДОКУМЕНТИ/ОБРАЗЦИ НА ДОКУМНЕНТИ

Стипендии за учебната 2020/2021 година – втори срок

В съответствие с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 21 декември 2017 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и на основание на Заповед на Директора, средствата определени за стипендиантите са:

 за постигнати високи резултати в образователния процес;
- за успех 6,00 - в размер на 60,00 лв.
- за успех 5.50 - 5.99 - в размер на 50,00 лв.

 за подпомагане на ученици, чиито семейства са финансово затруднени - в размер на 25,00 лв.

 за ученици без родители - в размер на 40,00 лв.

 за ученици с ТЕЛК - в размер на 40,00 лв.

 за ученици в дуална форма на обучение - в размер на 25,00 лв.