Обществени услуги

Административните услуги във Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ се предоставят при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията, Административнопроцесуалния кодекс, Закона за защита на личните данни, Закона за предучилищното и училищното образование, Закон за достъп до обществена информация, Наредбата за  административното обслужване, Правилника за дейността на училището,  както и при гарантиране на:

 1. равен и лесен достъп на всички потребители до административните услуги и до информация за административното обслужване;
 2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;
 3. компетентно, любезно и отзивчиво отношение;
 4. надеждна обратна връзка с потребителите;
 5. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени правила;
 6. качество на предоставяните услуги;
 7. утвърждаване на добри практики за обслужване на гражданите с приоритетност към лицата в неравностойно положение;

Дейността по предоставяне на административни услуги се осъществява от технически секретар и/или други длъжностни лица, определени от директора на институцията, притежаващи необходимите компетентности.

Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ предоставя следните административни услуги:

 1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.
 2. Приемане на ученици в държавните и в общинските училища.
 3. Издаване на Удостоверение за завършен клас.
 4. Издаване на Удостоверение за преместване.
 5. Издаване на документ за завършен клас, етап или степен на образовние- удостоверения, свидетелства, дипломи.
 6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образовние- удостоверения, свидетелства, дипломи.
 7. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 8. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от VIII до XII клас в училище на чужда държава.
 9. Издаване на служебни бележки / издаването става без да се подава заявление/;
 10. Издаване на Удостоверение за осигурителен доход (УП 2).
 11. Издаване на Удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3).
 12. Предоставяне на достъп до обществена информация;

Реда и сроковете за предоставяне на административни услуги са определени с Вътрешни правила за предоставяне на административни услуги във Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски".

Информацията и приложените документи са публикувани на сайта на Гимназията в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г. задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ВЪВ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

С тези вътрешни правила се урежда редът на предоставяне на административни услуги във Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“.
Download Now

Приложение 4 от РМС №704 – “Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации предоставящи обществени услуги”

Приложението е публикуване в изпълнени на т.6 от Заповед № РДОД-110/25.01.2019 година на Началника на РУО - Варна
Download Now

Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“

Съдържа информация свързана с предлаганите от институцията обществени услуги - правното основание, компетентности, процедури.
Download Now

Отчети за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

Icon

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2020 г.

Icon

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 г.

Icon

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018 г.

Icon

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017 г.

Icon

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2016 г.

Icon

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2015 г

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

С тези Вътрешни правила се урежда организацията и редът по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски”. Вътрешните правила се прилагат за достъп до обществената информация, която се създава или съхранява от Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски”.
Download Now

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление за достъп до обществена информация

Download Now

Прием на ученици в VIII клас определени по държавен план-прием – заявление, именник

Download Now

Заявление за издаване на дубликат

Download Now

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Download Now

Заявление за изготвяне на Справка за общ успех/успех по години и хорариум учебни часове /академична справка/

Download Now

Заявление за изготвяне на УП2 и УП3

Download Now